از جانب رئیس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه تشكیل و فعالیت مراكز مشاوره خانواده ابلاغ گردید

از جانب رئیس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه تشكیل و فعالیت مراكز مشاوره خانواده ابلاغ گردید خشكشوئی آنلاین: رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل ˮ نحوه تشكیل و فعالیت مراكز مشاوره خانوادهˮ را ابلاغ نمود.


به گزارش خشكشوئی آنلاین به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه، متن كامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:
دستورالعمل نحوه تشكیل و فعالیت مراكز مشاوره خانواده
در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، "دستورالعمل نحوه تشكیل و فعالیت مراكز مشاوره خانواده" به شرح مواد آتی است:
فصل اول: كلیات
ماده ۱ ـ تعاریف:
اصطلاحاتی كه در این دستورالعمل به كار رفته است به شرح زیر تعریف می شوند:
الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده، مصوب ۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی؛
ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رییس قوه قضاییه؛
پ ـ دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشكیل و فعالیت مراكز مشاوره خانواده ؛
ت ـ واحد مشاوره: واحد مشاوره خانواده استان، مبحث ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ؛
ث ـ مركز یا مراكز مشاوره: مركز یا مراكز مشاوره خانواده مبحث ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۰ آیین نامه؛
ج ـ معاونت اجتماعی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛
چ ـ معاون یا معاونت اجتماعی استان: معاون یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استانها؛
ح ـ شورای مشورتی: شورای مشورتی سیاست گذاری، به شرح ماده ۲ دستورالعمل؛
خ ـ شورای مشورتی استان: شورای مشورتی استان به شرح ماده ۶ دستورالعمل؛
د ـ مركز امور مشاوران: مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان رسمی قوه قضاییه؛
ذ ـ هیات تعیین صلاحیت: هیات تعیین صلاحیت مركز امور مشاوران؛
ر ـ مشاور خانواده: مشاور خانواده مبحث تبصره ۱ ماده ۳۳ دستورالعمل؛
ز ـ اداره مشاوره: مبحث ماده ۳ دستورالعمل.
ماده ۲ ـ مركز امور مشاوران می تواند برای سیاست گذاری، و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره خانواده، مبحث قانون و آیین نامه، شورای مشورتی سیاست گذاری با عضویت نهادها و سازمانهای مسئول و صاحب نظران حوزه خانواده و مشاوره را با تركیب زیر تشكیل دهد:
الف ـ رئیس مركز بعنوان رئیس شورا؛
ب ـ مدیركل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی (دبیر) ؛
پ ـ نماینده تام الاختیار مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ت ـ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران؛
ث ـ دو نفراز قضات زن و مرد عالی رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفی رئیس مركز امور مشاوران؛
ج ـ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی كشور؛
چ – رئیس پیشگیری سازمان بهزیستی كشور؛
ح ـ یك نفر متخصص امور حوزوی و فقهی با معرفی رئیس مركز امور مشاوران.
تبصره ۱ ـ شورای مشورتی دارای دبیرخانه ای است كه رییس آن توسط مركز امور مشاوران تعیین و در محل مركز امور مشاوران تشكیل می گردد و به تعداد لازم كارمند خواهد داشت.
تبصره ۲ ـ شورای مشورتی می تواند حسب مورد از سایر افراد صاحب نظر در امور در رابطه با خانوده دعوت كند.
ماده ۳ ـ جهت اجرای مفاد آئین نامه و دستورالعمل، اداره مشاوره خانواده با تركیب رئیس، ۳ كارشناس در حوزه های مختلف و به تعداد لازم كارمند در مركز امور مشاوران تشكیل می گردد.
تبصره ـ وظایف و مسئولیتهای مركز امور مشاوران در دستورالعمل با استفاده از اداره مشاوره اعمال خواهد شد.
ماده ۴ ـ رئیس كل دادگستری هر استان به استناد ماده ۳۳ آیین نامه، معاون اجتماعی استان را بعنوان مسئول واحد مشاوره منصوب می نماید.
تبصره ـ معاون اجتماعی استان موظف است حداكثر ظرف مدت یكماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تشكیل واحد مشاوره اقدام نمایند.
فصل دوم ـ ساختار و وظایف واحد مشاوره:
ماده ۵ ـ اركان واحد مشاوره به شرح ذیل می باشد:
الف ـ شورای مشورتی استان
ب ـ دبیرخانه
ماده ۶ ـ در واحد مشاوره هر استان، شورای مشورتی استان به منظور اجرای سیاست های شورای مشورتی به منظور همكاری در اجرای وظایف مندرج درماده ۳۳ آیین نامه با حكم معاون اجتماعی استان و از بین متخصصین در امــور خانواده به ریاست معاون اجتــماعی استان و با تركیــب زیر تشكیــل می گردند:
الف ـ یك نفر قاضی دادگاه خانواده
ب ـ مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری كل استان
پ ـ معاون مرتبط مدیر كل بهزیستی استان
ت ـ معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان
ث ـ یك نفر مشاور خانواده
ج ـ یك نفر مددكار اجتماعی
تبصره ۱ـ مدت عضویت در این شورا ۴ سال بوده و معاون اجتماعی استان موظف است پیش از آخر دوره چهار سال، نسبت به انتخاب اعضای دوره جدید اقدام نماید. انتخاب اعضای قبلی در دوره جدید بلامانع است.
تبصره۲ـ در صورت عدم صلاحیت، عدم همكاری، یا غیبت غیر موجه بیش از ۲ جلسه متوالی یا ۴ جلسه غیر متوالی یا استعفای هر یك از اعضاء حقیقی در طول سال،
معاون اجتماعی استان می تواند فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.
تبصره۳ـ معاون اجتماعی استان، عضــو مشاور خانواده و مددكار اجتماعی شــورای مشورتی استان را ترجیحاً از بین بانوان متاهل واجد شرایط تعیین می نماید.
تبصره ۴ ـ شورای مشورتی استان حسب مورد می تواند از سایر افراد صاحب نظر در امور در رابطه با خانوده دعوت كند.
ماده ۷ـ واحـــد مشاوره دارای دبیرخانه ای است كه رییس آن توســط معاون اجتماعی استان تعیین می گردد و به تعداد لازم كارمند مجرب خواهد داشت.
تبصره ـ روسای كل دادگستری استانها حداكثر تا یكسال بعد از ابلاغ این دستورالعمل موظف به تامین نیروی انسانی دبیرخانه مذكور می باشند. با عنایت به لزوم تشكیل واحد مشاوره، تا زمان تامین نیروی انسانی لازم از ظرفیت نیروهای موجود دادگستری استان استفاده خواهد شد.
ماده ۸ ـ واحد مشاوره موظف است هر ساله با عنایت به تعداد كل پرونده های دعاوی خانواده (طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده) وارده به دادگاههای خانواده در ماه، به حسب نیاز به ازای هر ۱۲۰ تا ۲۰۰ پرونده دراستان، پیشنهاد تشكیل یك مركز مشاوره را به مركز امور مشاوران بدهد و در صورتی كه تعداد اعلامی بر مبنای فوق كافی نباشد، پیشنهاد خویش را با دلایل توجیهی اعلام نماید.
تبصره ـ واحد مشاوره همینطور باید بر مبنای تعداد پرونده ها و نیاز استان مربوط، تعداد مشاور مذهبی و حقوقی و مددكار اجتماعی و روان شناس مورد نیاز را هم برآورد و به مركز امور مشاوران اعلام نماید.
فصل سوم ـ برگزاری آزمون
ماده ۹ ـ مركز امور مشاوران موظف است با عنایت به اعلام نیاز واحد مشاوره، برای داوطلبان دریافت مجوز تاسیس و عضویت در مركز مشاوره، آزمون كتبی برگزار نموده و به میزان دو برابر ظرفیت از افرادی كه حد نصاب نمره كتبی را كسب نموده باشند، جهت مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی دعوت نماید.
ماده ۱۰ـ افراد زیر از شركت در آزمون كتبی مبحث ماده ۹ دستورالعمل معاف می باشند:
الف ـ قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاههای خانواده؛
ب ـ اعضای هیات علمی رسمی دانشگاههای معتبر با پنج سال سابقه و مورد تائید وزارت علوم و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت و آموزش پزشكی در رشته های مذكور در بند پ ماده ۱۳ دستورالعمل؛
پ ـ مشاورانی كه در دادگستری های سراسر كشور فعالیت نموده اند، در صورت نداشتن رابطه استخدامی و حائز بودن شرایط عمومی آزمون با عرضه گواهی لازم از مراجع قضایی.
تبصره ـ افراد مذكور صرفاً از شركت در آزمون كتبی معاف بوده و باید مصاحبه علمی و مراحل بررسی سلامت جسمی و روانی را طی نمایند.
ماده ۱۱ ـ متقاضیان تاسیس و عضــویت در مركز مشاوره بر مبنای نوع مدرك تحصیلی خود در یكی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقــوقی- مذهبی و خدمــات مددكاری اجتماعی ثبت نام می نمایند و مركز امور مشاوران نسبت به برگزاری آزمون مجزا برای این سه گروه اقدام لازم را انجام خواهد داد.
تبصره ـ در مورد متقاضیان مشاوره روانشناختی، سئوالات آزمون از سرفصل رشته های دانشگاهی مشاوره، روانشناسی و روانپزشكی در گرایشهای در رابطه با خانواده، در مورد متقاضیان مشاوره حقوقی - مذهبی سوالات از سرفصل رشته های دانشگاهی مطالعات خانواده، حقوق و فقه و مبانی حقوق و در مورد متقاضیان خدمات مددكاری اجتماعی از سرفصل رشته دانشگاهی مددكاری اجتماعی مربوط به مشاوره خانواده طرح می گردد.
ماده ۱۲ ـ مركز امور مشاوران بعد از وصول تعداد مورد نیاز مركز مشاوره و مشاور خانواده با استفاده از پایگاه اطلاع رسانی مركز امور مشاوران و روزنامه كثیرالانتشار، اطلاع رسانی لازم را جهت ثبت نام انجام داده و شرایط و مهلت ثبت نام، زمان و مكان آزمون را به متقاضیان اعلام می نماید.
تبصره ـ مركز امور مشاوران موظف است در آگهی برگزاری آزمون، نشانی سایت مربوط جهت ثبت نام، تعداد مورد نیاز مركز مشاوره و مشاور خانواده هر استان به تفكیك سه حوزه مشاوره خانواده مذكور در ماده ۱۱ دستورالعمل و مواد امتحانی مربوط را اعلام نماید.
ماده ۱۳ـ شرایط عمومی داوطلبان آزمون به شرح ذیل می باشد:
الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
ب ـ تأهل وداشتن حداقل۴۰سال سن و ۵ سال سابقه كار یا ۳۵سال سن و حداقل۸ سال سابقه كار مرتبط؛
پ ـ داشتن حداقل مدرك كارشناسی ازدانشكده های معتبرداخلی یاخارجی (درمورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشكی) یا معادل حوزوی آن در رشته های مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكی، روان شناسی، مددكاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همینطور رشته های همسان با تشخیص مركز امور مشاوران؛
ت ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یامعافیت دائم برای آقایان؛
ث ـ عدم سوء پیشینه كیفری موثر و عدم محرومیت ازحقوق اجتماعی؛
ج ـ عدم اعتیاد به موادمخدر و سكرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛
چ ـ نداشتن سوء شهرت وعدم تجاهر به فسق؛
ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛
خ ـ عدم محكومیت به انفصال دایم ازخدمات دولتی یاعمومی یا سلب صلاحیت؛
د ـ عدم اشتغال به وكالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همینطور عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف.
تبصره ۱ـ داوطلبانی كه علاوه بر عضویت بعنوان مشاور خانواده، متقاضی تاسیس مركز مشاوره هم می باشند، باید فرم مخصوص كه توسط مركز امور مشاوران تهیه می گردد را درسایت مذكور در تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل، تكمیل نمایند.
تبصره ۲ـ دارندگان مجوز مركز مشاوره از سازمان بهزیستی كشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در شرایط مساوی نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت می باشند.
ماده ۱۴ ـ مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون به شرح ذیل می باشد:
الف ـ تصویر مدرك تحصیلی در رشته های مقرر در بند پ ماده ۱۳ دستورالعمل؛
ب ـ تصویر كارت آخر خدمت یا معافیت دائم؛
پ ـ تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و كارت ملی ؛
ت ـ عرضه گواهی سابقه كار مرتبط از ارگان مربوط.
ماده ۱۵ـ درصورت عدم تامین افراد مورد نیاز برای برخی از حوزه های قضایی در فراخوان اول، مركز امور مشاوران می تواند حداكثر ظرف شش ماه از افراد متاهل با داشتن حداقل ۳۰ سال سن و ۲ سال سابقه كار در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل هم ثبت نام و نسبت به برگزاری آزمون اقدام نماید.
تبصره ـ افراد پذیرفته شده فوق به ازای هر سال كسری سابقه كار باید با هماهنگی واحد مشاوره، به مدت ۲۵ ساعت در كلاسهای آموزشی شركت و نمره لازم را كسب كنند و یا به مدت ۲ ماه بیشتر از سایر كارآموزان، كارآموزی نمایند.
ماده ۱۶ـ مواد آزمون كتبی در سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی و خدمات مددكاری اجتماعی به شرح ذیل می باشد:
۱ ـ مواد آزمون عمومی:
الف ـ احكام اسلام در امور خانواده؛
ب ـ آشنایی با قانون، آیین نامه و دستورالعمل؛
پ ـ آشنایی با مباحث پیشگیری ازجرایم و صدمه های اجتماعی با اولویت ناهنجاری های حوزه خانواده.
۲ ـ مواد آزمون تخصصی:
یك) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره روانشناختی:
الف ـ آشنایی با تشخیص و صدمه شناسی روانی؛
ب ـ آشنایی با اصول و فنون مشاوره؛
پ ـ آشنایی با مكاتب زوج درمانی و خانواده درمانی؛
ت ـ آشنایی با آزمون های روانی و تشخیصی؛
ث ـ آشنایی با اخلاق حرفه ای؛
ج ـ آشنایی با روانشناسی رشد كودك و نوجوان.
دو) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره مددكاری اجتماعی:
الف ـ حقوق در مددكاری اجتماعی؛
ب ـ منابع اجتماعی؛
پ ـ مددكاری اجتماعی و مداخله در بحران خانواده ؛
ت ـ روشهای مددكاری اجتماعی.
سه) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره حقوقی و مذهبی:
الف ـ آیین دادرسی مدنی؛
ب ـ مبانی امنیتی خانواده ؛
پ ـ قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به امور خانواده و اطفال؛
ت ـ شرح لمعه، مباحث در رابطه با خانواده.
ماده ۱۷ـ از پذیرفته شدگان آزمون كتبی، مصاحبه علمی و بررسی سلامت روانی توسط كمیته مصاحبه به شرح زیر به عمل خواهد آمد.
الف ـ اعضای كمیته مصاحبه، توسط مركز امور مشاوران و با همكاری معاونت اجتماعی از بین اساتید برجسته دانشگاهها و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصین امور روانشناسی و روان پزشكی انتخاب می گردند.
ب ـ مركز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمی، بررسی سلامت جسمی، روانی و ارزیابی توانمندی و مهارتهای شغلی و سایر جهات، ازنظرات و همكاری اعضای شورای مشورتی استفاده می نماید.
ج ـ كلیه هزینه های در رابطه با آزمون اعم از ثبت نام و برگزاری آزمون، حق الزحمه اساتید طراح سوال، حق الزحمه اعضای كمیته مصاحبه، گزینش و هیئت تعیین صلاحیت از محل دریافت هزینه های ثبت نام توسط مركز امور مشاوران تامین می گردد.
ماده ۱۸ـ در صورتی كه پذیرفته شدگان در آزمون نتوانند نمره قبولی را در مصاحبه علمی كسب نمایند و یا شرایط روانی را به تشخیص متخصصین امور روانشناسی و روان پزشكی احراز ننمایند، مردود تلقی گردیده و نتیجه اعلام شده قابل اعتراض نمی باشد.
ماده ۱۹ـ مركز امور مشاوران قبول شدگان در مصاحبه علمی را جهت بررسی صلاحیت عمومی به هسته گزینش قوه قضاییه معرفی می نماید. هسته گزینش مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مدت ۶ ماه به مركز امور مشاوران اعلام نماید.
تبصره ـ در صورت عدم پاسخ هسته گزینش ظرف مدت ۶ ماه، پرونده متقاضی در هیئت تعیین صلاحیت مركز امور مشاوران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۲۰ ـ مركز امور مشاوران موظف است اسامی قبول شدگان در مصاحبه علمی را به واحد مشاوره جهت صدور معرفی نامه برای انجام آزمایش عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه كیفری، تاییدیه مدرك تحصیلی و تاییدیه سابقه شغلی اعلام نماید. واحد مشاوره مكلف است ظرف حداكثر یك ماه از زمان دریافت اسامی مذكور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را بعد از وصول به مركز امور مشاوران ارسال نماید.
ماده ۲۱ ـ مركز امور مشاوران بعد از وصول پاسخ هسته گزینش و استعلامات مندرج در ماده ۲۰ دستورالعمل، پرونده قبول شدگان را به هیئت تعیین صلاحیت مركز امور مشاوران جهت اظهار نظر در مورد صلاحیت عمومی آنان، مذكور در ماده ۱۳ دستورالعمل ارجاع می نماید.
ماده ۲۲ ـ بعد از تایید صلاحیت عمومی داوطلبان توسط هیات تعیین صلاحیت، مركز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفی آنان جهت گذراندن دوره كارآموزی سه ماهه به شرح مواد آتی به واحد مشاوره اقدام نماید.
ماده ۲۳ ـ واحد مشاوره موظف است كارآموزان را جهت طی دوره كارآموزی عملی به مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستری استان معرفی نماید.
ماده ۲۴ ـ كارآموزان موظفند در خلال دوره كارآموزی عملی در شعب دادگاه خانواده نسبت به مطالعه و تهیه گزارش از حداقل ۲۰ پرونده با موضوعات مختلف، مندرج در ماده ۴ قانون اقدام نمایند. گزارش كارآموزی باید حاوی مطالب زیر باشد:
نام شعبه، كلاسه پرونده، مبحث پرونده، گزارشی از شرح ما وقع، برداشت كارآموز از پرونده و نظر كارشناسی وی.
تبصره ـ كارآموز باید گزارش كارآموزی خویش را در اوراق متحدالشكلی كه توسط مركز امور مشاوران تهیه می شود، به امضا و تایید رییس شعبه مربوط رسانده و سپس به واحد مشاوره تحویل نماید.
ماده ۲۵ ـ بعد از كارآموزی، واحد مشاوره موظف است برای گذراندن دوره یك ماهه كارگاه علمی كارآموزان، نسبت به تشكیل كلاس اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ دوره كارگاه علمی برای كارآموزان، برپایه محتوای كتاب راهنمای فنی و اجرایی كه توسط معاونت اجتماعی تهیه می شود، برگزار می گردد. استادان دوره توسط شورای مشورتی استان تعیین می گردد.
تبصره ۲ـ استادان دوره مذكور باید گواهی قبولی در دوره تربیت مدرس كه توسط معاونت اجتماعی برگزار می گردد را دارا باشند. استادانی كه صلاحیت آنان توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفته از عرضه گواهی فوق معاف می باشند.
ماده ۲۶ ـ برای هر یك از كارآموزان پرونده آموزشی تشكیل و نتایج كارآموزی علمی و عملی در آن ثبت می گردد.
ماده ۲۷ - پرونده آموزشی بعد از تكمیل به همراه گزارش كارآموزی توسط واحد مشاوره به مركز امور مشاوران جهت انجــام مراحل بعــدی ارســال می گردد.
ماده ۲۸ - مركز امور مشاوران بعد از وصول پرونده آموزشی و بررسی آن در صورت تایید انجام كلیه مراحل آموزش برای كارآموز گواهی آخر دوره آموزشی صادر می نماید.
ماده ۲۹ - گواهی آخر دوره آموزشی كارآموز توسط اداره مشاوره خانواده، مبحث ماده ۳ دستورالعمل در پرونده اصلی وی ثبت و بعد از بررسی و تكمیل پرونده توسط كارشناسان اداره مذكور، از كارآموز برای شركت در مراسم تحلیف دعوت به عمل می آید.
ماده ۳۰ - كارآموزان بعد از طی مراحل فوق در مراسم تحلیف در حضور رییس كل دادگستری استان شركت می كنند و به شرح مندرج در ماده ۴۲ آیین نامه، سوگند یاد می نمایند.
ماده ۳۱ - مركز امور مشاوران بعد از مراسم تحلیف، به افراد بر مبنای نوع درخواستی كه در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مجوز تاسیس مركز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده، صادر می نماید. پروانه یا مجوز مذكور بعد از امضای رییس مركز امور مشاوران به واحد مشاوره ارسال تا پس امضاء رییس كل دادگستری استان، به پذیرفته شدگان اعطاء گردد.
تبصره۱ـ اعتبارمجوز تاسیس مركز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمدید آن برای مدت مشابه در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین نامه توسط واحد مشاوره و بعد از استعلام از مركز امور مشاوران در مورد ادامه فعالیت دارنده پروانه یا مجوز، بلامانع است.
تبصره۲ـ واحد مشاوره موظف است بلافاصله بعد از تمدید اعتبار پروانه یا مجوز فوق الذكر، نام و مشخصات مشاور خانواده یا مركز مشاوره را به مركز امور مشاوران جهت درج در سایت و پرونده مربوط اعلام نماید.
تبصره۳ـ افراد متقاضی مجوز تاسیس بعد از انجام مراسم تحلیف مكلفند حداكثر ظرف یك ماه نسبت به معرفی مكان مناسب، در نزدیكترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضایی مربوط، به واحد مشاوره اقدام نمایند.
تبصره۴ ـ واحد مشاوره موظف است از مكان پیشنهادی متقاضی تاسیس مركز مشاوره بازدید به عمل آورده و در صورت تایید محل مذكور مراتب را به مركز امور مشاوران اعلام نماید.
تبصره۵ ـ مركز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز تاسیس مركز مشاوره نسبت به شماره گذاری این مراكز به تفكیك استان اقدام و شماره هر مركز مشاوره را در مجوز تاسیس مركز درج نماید.
ماده ۳۲ ـ در صورتی كه مشخص شود موسس مركز مشاوره یا عضو آن فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل بوده یا بعداً فاقد یكی از شرایط مقرر در بندهای الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ، و د ماده یاد شده گردد، رییس مركز امور مشاوران راساً و یا به پیشنهاد رییس كل دادگستری استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز یا پروانه اعطا شده اقدام می كند.
ماده ۳۳ ـ دارندگان مجوز تاسیس فقط مجاز به تشكیل یك مركز مشاوره خانواده می باشند، تولید شعب و موسسات فرعی و همینطور انتقال مجوز به غیر ممنوع بوده و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.
تبصره ۱ ـ هر مركز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده كه از مركز امور مشاوران پروانه گرفته اند، باشد.
تبصره ۲ـ حداقل نصف اعضای هر مركز مشاوره باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند و در صورتی كه مركز مشاوره دارای سه عضو باشد، حداقل یك عضو آن باید از بانوان مذكور باشد.
تبصره۳ـ هر مركز مشاوره می تواند بیش از یك مشاور روانشناختی داشته باشد.
ماده ۳۴- رییس مركز مشاوره موظف است حداكثر ظرف سه ماه از زمان اعطای مجوز تاسیس مركز مشاوره، نسبت به تعیین حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره اعلام نماید. واحد مشاوره مراتب را به مركز امور مشاوران اعلام می نماید.
ماده ۳۵ ـ مركز امور مشاوران موظف است جهت هماهنگی مراكز مشاوره در كشور نمونه مهرهای مربوط، سربرگ و تابلوی مراكز مشاوره خانواده را تهیه و به مراكز مشاوره جهت اجرا ابلاغ نماید.
ماده ۳۶ ـ مركز امور مشاوران برنامه ریزی لازم را در مورد نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جهت اجرا ابلاغ می نماید.
تبصره ـ مركز امور مشاوران نسبت به برگزاری كلاسهای آموزشی ضمن خدمت در استانهای فاقد شرایط مناسب بصورت منطقه ای اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۷ ـ واحد مشاوره موظف است فهرست نهایی مراكز مشاوره با مشخصات كامل مشاوران به همراه عكس ـ مكان ـ ساعات كار و غیره را جهت نصب در دادگاههای خانواده و معاونت های ارجاع و دبیرخانه واحد مشاوره برای راهنمایی مراجعین به شكل مناسب تهیه نماید.
فصل چهارم ـ شیوه اجرایی ارجاع و نحوه فعالیت مراكز مشاوره خانواده:
ماده ۳۸ ـ متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده مخیر هستند درخواست خویش را از هر یك از طرق ذیل تسلیم نمایند:
۱. ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده ؛
۲. رجوع به دفاتر خدمات الكترونیك قضایی و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط دفاتر مذكور؛
۳. رجوع به دادگاه ذیصلاح و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط فرد ذیصلاح؛
۴. رجوع مستقیم به مراكز مشاوره خانواده، تحت نظر قوه قضاییه.
تبصره ۱- مركز مشاوره بعد از عرضه خدمات مشاوره ای و اعلام نظر اعم از انصراف طرفین از طلاق و غیر آن، نتیجه را در سامانه ثبت و جهت اقدام مقتضی به محل ارجاع دهنده عودت می نماید.
تبصره۲ ـ مواردی كه متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده در اجرای ماده ۲۵ قانون، مستقیماً به مركز مشاوره رجوع می كنند، مركز مشاوره بعد از عرضه خدمات مشاوره ای در صورتی كه منتج به صلح و سازش شود، با تنظیم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بایگانی می نماید و موارد عدم صلح و سازش را با استفاده از سامانه به دفاتر خدمات الكترونیك قضایی یا دادگاه منعكس می نماید. در صورتی كه بعد از انجام مشاوره، مبحث در دادگاه توسط هر یك از زوجین مطرح شود، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده به سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) منتقل و جهت رسیدگی به نظر دادگاه می رسد.
تبصره۳ـ واحد مشاوره موظف است آخرین فهرست دقیق مراكز مشاوره را با ذكر اسامی هر مركز و آدرس و شماره تلفن آن هر شش ماه یكبار به دبیرخانه شورای مشورتی، مركز آمار و فناوری اطلاعات و دادگاههای خانواده اعلام نماید.
تبصره۴ ـ كلیه مراكز قضایی رسیدگی كننده به دعاوی خانواده و مراكز مشاوره، موظف به استقرار دستگاه كامپیوتر و نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده می باشند. همچنین، سیستمهای كلیه دفاتر خدمات الكترونیك قضایی هم مجهز به نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده خواهد بود.
تبصره ۵ـ ارجاع پرونده به مراكز مشاوره بر مبنای فهرست اعلام شده واحد مشاوره با استفاده از سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده، بالسویه و به ترتیب شماره مراكز مشاوره صورت خواهد گرفت.
تبصره ۶ـ دفاتر خدمات الكترونیك قضایی، مراكز مشاوره خانواده و دادگاهها موظفند ماهانه آمار ارجاع پرونده ها به مراكز مشاوره خانواده حوزه قضایی خویش را به واحد مشاوره اعلام نمایند و واحد مشاوره مكلف است ضمن دریافت آخرین آمار عملكرد مراكز مشاوره استان از حیث تعداد پرونده های درجریان و مختومه، نسبت به بررسی وضعیت آمار و عملكرد هر مركز مشاوره اقدام و هر سه ماه یكبار آخرین وضعیت آمار این مراكز را به دبیرخانه شورای مشورتی و مركز امور مشاوران اعلام نماید.
تبصره ۷ ـ در حوزه های قضایی كه مراكز مشاوره تاسیس نشده است واحد مشاوره می تواند پرونده های طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده را جهت انجام مشاوره به نزدیكترین حوزه قضایی كه دارای مراكز مشاوره خانواده می باشد، ارسال نماید.
تبصره ۸ - سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همكاری سایر بخش های مرتبط راه اندازی می گردد.
ماده ۳۹ ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون و انجام داوری در مورد طلاق، زوجینی كه نسبت به معرفی منسوبین و اقربای خود جهت داوری امتناع كرده یا ناتوان هستند، دادگاه می تواند داور واجد شرایط را از مشاوران خانواده در امور حقوقی یا مددكاری مركز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط انتخاب نماید.
تبصره۱ـ داوران انتخابی مركز مشاوره غیر از مشاورانی خواهند بود كه قبلاً در پرونده زوجین اعلام نظر كرده اند.
تبصره ۲ـ پرداخت حق الزحمه داوری طبق ماده ۱۵ آیین نامه خواهد بود.
ماده ۴۰ ـ به منظور رعایت مصلحت كودك، دادگاه می تواند در مورد حضانت، نگهداری و نحوه ملاقات اطفال بر مبنای مواد ۲۳ و ۲۴ آیین نامه، مبحث را جهت بررسی و مشاوره و اعلام نظر به مركز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط ارجاع دهد و مشاوران مركز مشاوره باید با انجام مصاحبه با كودك، والدین و دیگر اعضای خانواده و عرضه خدمات مشاوره و بررسی های تخصصی روانشناختی لازم و كافی، ظرف مدت تعیین شده از سوی دادگاه مربوط پاسخ را با ذكر دلایل و شرایط و تعیین محل مناسب ملاقات فرزند با زوجین به دادگاه اعلام نمایند.
ماده ۴۱ ـ مركز مشاوره بعد از وصول نامه دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به ثبت نامه مذكور و اطلاعات فردی طرفین در سامانه مربوط و ثبت و تشكیل پرونده اقدام نماید.
ماده ۴۲ـ موسس مركز مشاوره موظف است حداكثر ظرف یك روز كاری از زمان ثبت نامه مرجع قضایی نسبت به دعوت از طرفین جهت تشكیل جلسه ارزیابی و مداخله اولیه اقدام و در صورت حضور طرفین ضمن تنظیم صورتجلسه كه به امضای طرفین و مشاور مربوط می رسد، نتیجه ارزیابی خویش را در آن منعكس و پرونده را حسب مبحث به ترتیب اولویت به مشاوران خانواده مركز ارجاع نماید.
ماده ۴۳ ـ مشاوران خانواده بعد از ارجاع پرونده از سوی دادگاه موظفند طبق راهنمای فنی و اجرایی كه توسط معاونت اجتماعی تهیه می شود، نسبت به تشكیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یك ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هر یك نظریه و صورتجلسه اقدامات خویش را به موسس مركز مشاوره اعلام نمایند. موسس مركز مشاوره موظف است ضمن جمع بندی نظرات مشاوران هر سه حوزه، حداكثر ظرف مدت یك هفته پرونده را در كمیته فنی كه اعضای آن مركب است از موسس مركز مشاوره و مشاوران اظهار نظر كننده در پرونده مربوط، مطرح و حسب مورد اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف ـ در صورت انصراف از طلاق مبحث را با تنظیم سازش نامه به دادگاه اعلام می نماید.
ب ـ در صورت عدم حصول توافق كلی بعد از انجام خدمات مشاوره ای، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاكرات همچون اظهارات طرفین و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر كارشناسی خویش را به دادگاه اعلام می نماید.
پ ـ در صورت توافق در طلاق، سازش نامه را با ذكر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب را به دادگاه اعلام می نماید.
ت ـ در صورت تقاضای طرفین در خصوص تمدید مهلت، بعد از دریافت نظرات مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند عرضه خدمات مشاوره بر مبنای نظر كمیته فنی به مدت حداكثر ۴۵ روز اقدام و نتیجه را بر مبنای بندهای الف و ب و ج به دادگاه گزارش می كند.
تبصره۱ ـ در طلاقهای توافقی حضور زوجین در مراكز مشاوره خانواده برای انجام مشاوره الزامی است، و لو اینكه زوجین یا یكی از آنها دارای وكیل باشد.
تبصره۲ ـ مراكز مشاوره موظفند با رعایت ماده ۵۳ آیین نامه، نتیجه خدمات مشاوره ای را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال كنند.
ماده ۴۴ ـ در طلاقهای توافقی و سایر دعاوی خانواده اگر زوجین یا یكی از آنها مقیم خارج از كشور باشند یا حضور شخص آنها با عنایت به مدارك و مستندات ابرازی به تشخیص واحد مشاوره امكان پذیر نباشد، انجام خدمات مشاوره خانواده می تواند با حضور وكیل یا وكلای آنان صورت گیرد.
فصل پنجم ـ نظارت و ارزیابی عملكرد مراكز مشاوره
ماده ۴۵ـ معاونت اجتماعی استان با تایید مركز امور مشاوران جهت نظارت و ارزیابی بر مراكز مشاوره استانها بازرسانی را از افراد مجرب در امور خانواده انتخاب و برای مدت یك سال منصوب می نماید. حق الزحمه بازرسان از محل هزینه های جاری واحد مشاوره پرداخت خواهد شد. شرایط بازرسان همان شرایط مقرر در ماده ۳۴ آیین نامه است كه برای متقاضیان دریافت مجوز تاسیس مركز مشاوره پیش بینی شده است.
تبصره ۱ ـ بازرس می تواند از میان افرادی كه مشاور خانواده هستند، هم تعیین گردد.
تبصره ۲ ـ بازرس موظف است صرفاً بر مبنای قوانین و مقررات و مواردی كه توسط مركز امور مشاوران به واحد مشاوره ابلاغ می گردد نسبت به امر بازرسی اقدام و در اوراق متحدالشكل مخصوص كه توسط مركز فوق تهیه می شود، نتیجه را گزارش نماید.
ماده ۴۶ ـ واحد مشاوره موظف است به صورت دوره ای و یا موردی نسبت به بازرسی از مراكز مشاوره مربوط اقدام و هر شش ماه یكبار ارزیابی جامعی از فعالیت آنها تهیه و به مركز امور مشاوران اعلام نماید.
ماده ۴۷ ـ بازرس موظف است تخلف مشاور خانواده و موسس مركز مشاوره را به مسئول واحد مشاوره گزارش نماید. مسئول واحد مشاوره موظف است ضمن بررسی اولیه گزارشها در صورت بروز تخلف نسبت به اعلام آن به دادسرای مركز امور مشاوران اقدام نماید.
ماده ۴۸ ـ واحد مشاوره موظف است بعد از دریافت شكایات مردمی و یا گزارش تخلف مشاور خانواده یا موسس مركز مشاوره از مراجع قضایی و یا مركز حفاظت و اطلاعات دادگستریها نسبت به بررسی اولیه، تشكیل پرونده و دریافت دفاعیات اقدام و پرونده را به دادسرای مركز امور مشاوران جهت رسیدگی ارسال نماید.
فصل ششم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی
بخش اول: مجازاتها و تخلفات انتظامی مشاور خانواده
ماده ۴۹ ـ مجازات های انتظامی مشاور خانواده ۴ درجه به شرح زیر است:
۱ ـ توبیخ بدون درج در پرونده؛
۲ ـ توبیخ كتبی با درج در پرونده؛
۳ ـ محرومیت از فعالیت در مركز مشاوره از سه ماه تا سه سال؛
۴ ـ لغو پروانه مشاوره خانواده.
ماده ۵۰ ـ مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یك محكوم می شوند:
الف ـ عدم رعایت نظامات ابلاغی از جانب مركز امور مشاوران برای بار اول؛
ب ـ غیبت غیر موجه در مركز مشاوره در ساعات كار تعیین شده برای بار اول؛
پ ـ سهل انگاری در انجام وظایف محوله.
ماده ۵۱ ـ مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محكوم می شوند:
الف ـ هرگونه بی نظمی و عدم رعایت شئونات اسلامی ؛
ب ـ عدم رعایت احترام به زوجین؛
پ ـ دخالت در امور غیر در رابطه با مبحث مشاوره زوجین ؛
ت ـ عدم استفاده از سربرگ و مهر مخصوص برای اظهار نظر؛
ج ـ عدم شركت در كلاسهای ضمن خدمت آموزشی؛
چ ـ عدم توجه به تذكرات بازرسان واحد مشاوره و مركز امور مشاوران؛
ماده ۵۲ ـ مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محكوم می شوند:
الف ـ تكرار یكی از موارد مندرج در مواد ۵۰ و ۵۱ دستورالعمل؛
ب ـ عدم تمدید پروانه مشاوره خانواده در موعد مقرر ؛
پ ـ فعالیت با پروانه مشاوره خانواده فاقد اعتبار؛
ت ـ عرضه شیوه ها و سفارش های مشاوره ای غیر متعارف كه فاقد پشتوانه علمی، دینی و اجتماعی است. ؛
ث ـ عرضه خدمات مشاوره ای خارج از حوزه تخصصی مندرج در پروانه مشاوره خانواده؛
ج ـ هر گونه اقدام كه موجبات اطاله در امر مشاوره را فراهم آورد، همچون اظهارنظر خارج از موعد مقرر؛
چ ـ عدم رعایت تعرفه قانونی ؛
ح ـ افشای اسرار هر یك از زوجین؛
خ ـ تخلف از مفاد سوگندنامه؛
د ـ عدم شركت در كمیته فنی جهت اظهار نظر در مورد پرونده های ارجاعی؛
ذ ـ انجام خدمات مشاوره موارد ارجاعی از دادگاه در خارج از ساعت كار تعیین شده مركز و خارج از محل مركز مشاوره؛
ر ـ سهل انگاری در نگهداری اسناد و محتویات پرونده های ارجاعی.
ماده ۵۳ ـ مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه چهار محكوم می شوند:
الف ـ استعمال مواد مخدر و روانگردان و مصرف مسكرات؛
ب ـ محكومیت قطعی به جرائم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا؛
پ ـ تكرار هر یك از تخلفات ماده ۵۲ دستورالعمل.
بخش دوم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی موسسان مراكز مشاوره
ماده ۵۴ ـ مجازات های انتظامی موسس مركز مشاوره ۲ درجه به شرح زیر است:
۱ ـ سه ماه تا سه سال تعطیلی مركز مشاوره؛
۲ ـ لغو مجوز مركز مشاوره.
ماده ۵۵ ـ مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یك محكوم می شوند:
الف ـ عدم تشكیل كمیته فنی در موعد مقرر برای پرونده های ارجاعی؛
ب ـ تغییر محل مركز مشاوره و اعضای آن بدون مجوز مركز امور مشاوران یا واحد مشاوره ؛
پ ـ بكارگیری عضو مشاور بدون داشتن پروانه مشاوره خانواده از مركز امور مشاوران؛
ت ـ عدم نظارت بر كاركنان زیرمجموعه، بی نظمی و اختلال در كار مشاوران ؛
ث ـ افشای اطلاعات محرمانه پرونده های مراجعین؛
ج ـ دریافت وجوه خارج از مقررات؛
چ ـ عدم تمدید اعتبار مجوز تاسیس مركز در موعد مقرر؛
ح ـ رفتار خلاف شئون اسلامی؛
خ ـ عدم عرضه رسید دریافت وجه به مراجعان ؛
د ـ عدم رعایت مفاد مواد ۵۰ و ۵۱ آیین نامه ؛
ذ ـ عدم رعایت مقررات دستور العمل.
ماده ۵۶ ـ مرتكبان هر یك از امور ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محكوم می شوند:
الف ـ تولید شعبه و موسسه فرعی مركز مشاوره؛
ب ـ ارتكاب جرایم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا.
پ ـ عدم ثبت به موقع پرونده های وارده ؛
ماده ۵۷ ـ در صورت لغو مجوز مركز مشاوره یا تعطیلی آن، اعضای مشاور خانواده می توانند در دیگر مراكز مشاوره مشغول شوند. واحد مشاوره موظف است ضمن نظارت بر حسن جریان امور، پرونده های موجود در آن مركز را به سایر مراكز ارجاع دهد.
ماده ۵۸ ـ مرجع و نحوه رسیدگی به كلیه تخلفات مشاور خانواده و موسس مركز مشاوره بر مبنای دستـــورالعمل مقرر در مركز امـــور مشاوران مركز می باشد.

فصل هفتم ـ تعرفه
ماده ۵۹ ـ میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراكز مشاوره به شرح ذیل تعیین می گردد:


هزینه حق المشاوره یك جلسه ۴۵ دقیقه ایتبصره۱ ـ كلیه مبالغ مربوط به حق مشاوره و تشكیل پرونده در حسابی كه توسط موسس مركز در یكی از شعب بانكها افتتاح می گردد واریز و در انتها هر ماه موسس مركز مشاوره موظف است ضمن كسر ۳۰ درصد حق موسس، الباقی مبلغ را بر مبنای كاركرد هر یك از مشاوران و مطابق با تعرفه به آنان پرداخت نماید.
تبصره ۲ ـ موسس مركز مشاوره خانواده موظف است بعد از افتتاح حساب حداكثر ظرف یك هفته نسبت به اعلام شماره حساب به واحد مشاوره اقدام نماید.
تبصره ۳ ـ اختلافات مالی فی درخلال موسس واحد مشاوره و اعضای آن در بدو امر توسط رئیس واحد مشاوره رسیدگی و در صورتی كه یكی از طرفین مرتكب تخلف انتظامی در این خصوص شده باشند مبحث را به دادسرای انتظامی مركز امور مشاوران گزارش می نمایند.
تبصره ۴ ـ ارقام مندرج در دستورالعمل هر سال یكبار متناسب با تغییر تعرفه های سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی كشور، توسط شورای مشورتی پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
فصل هشتم: مسائل متفرقه
ماده ۶۰ ـ افراد تحت پوشش كمیته امداد و سازمان بهزیستی و افرادی كه به تشخیص مقام قضایی دارای بضاعت مالی نمی باشند با معرفی نامه از واحد مشاوره یا دادگاهها با رعایت ماده ۵ قانون از پرداخت هزینه مشاوره معاف می باشند.
ماده ۶۱ ـ موسس مركز مشاوره و مشاور خانواده موظفند از بابت هر سال به ترتیب مبلغ چهار و سه میلیون ریـال را بعنوان حق عضویت به مركز امور مشاوران پرداخت نمایــند. مركــز فوق موظف است ۵۰% مبالغ دریافتی از هر استان را به حسابی كه توسط دادگستری استان به نام رئیس كل دادگستری و رئیس واحد مشاوره افتتاح می گردد واریز تا با تشخیص رئیس واحد مشاوره در آن واحد هزینه شود.
تبصره ـ رئیس واحد مشاوره موظف است گزارش عملكرد مالی خویش را به صورت سالانه به مركز امور مشاوران و رئیس كل دادگستری استان اعلام نماید.
ماده ۶۲ ـ آراء و تصمیمات مركز امور مشاوران قطعی است.
ماده ۶۳ ـ هزینه لازم برای پرداخت حق الزحمه مشاوره زوجینی كه فاقد توانایی مالی می باشند هر سال در بودجه قوه قضائیه پیش بینی خواهد شد. تا تامین هزینه توسط در بودجه قوه قضاییه حق الزحمه مشاوران از حساب مذكور در ماده ۶۱ دستورالعمل تامین می گردد.
ماده ۶۴ ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به طراحی و نصب سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده با همكاری سایر بخش های مرتبط، حداكثر ظرف مدت ۴ ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل اقدام خواهد نمود.
ماده ۶۵ ـ این دستورالعمل در ۸ فصل و ۶۵ ماده و ۴۸ تبصره در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
صادق آملی لاریجانی»1396/12/28
20:02:01
5.0 / 5
4813
تگهای خبر: اشتغال , بهداشت , بودجه , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
خشک شوئی آنلاین

laundrybox.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خشكشوئی آنلاین محفوظ است

خشكشوئی آنلاین

سفارش خشکشویی آنلاین